INFORMACJA O REALIZACJI OCHRONY ŚRODOWISKA W FAMUR FAMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Ochrona środowiska w Polsce i Unii Europejskiej polega m.in. na zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz kontroli ilościowej i rodzajowej substancji:

 • pozyskiwanych ze środowiska np. woda, węgiel,
 • wprowadzanych do środowiska np. emisje: gazów i pyłów do powietrza, odpadów, wód opadowych i roztopowych do ziemi.

W związku z tym, każdy podmiot gospodarczy musi uzyskać odpowiednie pozwolenia normujące w/w działania.

Famur Famak S.A. posiada następujące pozwolenia wydane w formie decyzji administracyjnych:

 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części terenu „FAMUR FAMAK” S.A. do rowu melioracji szczegółowej oraz stawu,
 • pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ponadto pobór wody z wodociągu miejskiego oraz odprowadzanie:

 • wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 • ścieków socjalno - bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
  jest regulowane umowami cywilno-prawnymi z przedsiębiorstwem Wodociągi i Kanalizacje „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

Zgodnie z w/w pozwoleniami Famur Famak S.A. kontroluje:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 3 pomiary na rok, 14 pomiarów co 3 lata,
 • wytwarzanie odpadów – bieżąca ewidencja odpadów,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 2 badania na rok,
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej – 2 badania na rok.

Wyniki badań ścieków i pomiarów emisji oraz ewidencja odpadów i raport KOBIZE, sprawozdania GUS są przekazywane do następujących instytucji:

 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu,
 • Starosty Powiatowego w Kluczborku,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Opolu,
 • Marszałka Województwa Opolskiego,
 • Główny Urząd Statystyczny w Katowicach,
 • Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Od marca 1999 roku „FAMUR FAMAK” S.A. posiada certyfikat na zgodność systemu zarządzania środowiskowego z normą PN-EN ISO 14001. Dla zapewnienia ciągłej dbałości o środowisko corocznie ustalane są cele i zadania środowiskowe spójne z zadeklarowaną polityką przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu celów brane są pod uwagę zidentyfikowane aspekty środowiskowe odnoszone do limitów określonych w w/w pozwoleniach środowiskowych oraz oczekiwań stron zainteresowanych.
Wszelkie kontrole oraz audity zewnętrzne potwierdzają dbałość naszego przedsiębiorstwa o środowisko, o czym świadczą:

 • corocznie podtrzymywany certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • nagroda Panteon Polskiej Ekologii otrzymana w 1999 roku przyznana przez Ministra Środowiska i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
 • pozytywne przyjęcie raportów przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, Starostę Powiatowego w Kluczborku, Marszałka Województwa Opolskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Opolu, Instytutu Ochrony Środowiska z Warszawy o: wytwarzanych odpadach, emisjach gazów i pyłów do powietrza oraz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

W 2003 roku Famur Famak S.A. otrzymał Certyfikat „W trosce o naturę”, który uprawnia go do stosowania znaku autorskiego na opakowaniach produktów wprowadzanych na rynek krajowy. Znak „W trosce o naturę” jest symbolem pierwszego polskiego systemu recyklingu, który opiera się na wspólnym funkcjonowaniu wszystkich ogniw łańcucha recyklingu.