Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności naszej firmy, stanowiącym o utrzymaniu marki i powodzeniu na rynku z korzyścią dla akcjonariuszy, pracowników i lokalnej społeczności jest wytwarzanie wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów, utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Wytyczony cel chcemy osiągnąć:

Doskonaląc procesowy model zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z normą

PN – EN ISO 9001 poprzez:

 • ciągły kontakt z klientem celem poznania jego wymagań
 • ustalenie wzajemnie korzystnych związków z dostawcami
 • wzrost skuteczności i efektywności procesów w aspekcie wartości dodanej tak, aby osiągnąć lepsze spełnienie wymagań klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Zapewniając skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania  środowiskowego wg normy

PN – EN ISO 14001 poprzez:

 • podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników i kontrahentów
 • minimalizowanie oddziaływania na środowisko w wyniku: ograniczenia emisji do atmosfery, racjonalnego gospodarowania odpadami, ograniczania zużycia energii elektrycznej i wody

Zapewniając skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania bhp wg normy

PN – N 18001 poprzez:

 • dążenie do ciągłej poprawy bhp
 • zaangażowanie kierownictwa
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz motywowanie ich do angażowania się w działania na rzecz bhp

Konsekwentnie rozwijając zintegrowany system zarządzania poprzez:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w utrzymanie, przeglądy i doskonalenie systemu
 • szeroki udział pracowników w doskonalenie systemu
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • rzetelne, pełne informowanie akcjonariuszy, pracowników i lokalnej społeczności o działalności firmy
 • budowanie projakościowej kultury przedsiębiorstwa