22.09.2020 R. – WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez w.w. przepis prawa.

Plan połączenia spółek FAMUR FAMAK S.A. oraz SKW BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd FAMUR FAMAK S.A. postanawia o udostępnieniu Planu Połączenia spółki FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku (Spółka Przejmująca) ze spółką SKW
BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (Spółka Przejmowana) do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki.

 Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. - SKW BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE Sp. z o.o.

09.07.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM (MSiG 132/2020 (6022) poz. 401743.

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano wpisu nr 93 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAKSYM 2. PAWEŁ MIECZYSŁAW 3. 81071012659 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAWISZOWSKA 2. BEATA IRENA 3. 69030802862 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWISZOWSKA 2. BEATA IRENA 3. 69030802862

10.03.2020 R. – OGŁOSZENIE NA PODSTAWIE ART. 5 UST. 2 W ZW. Z ART. 5 UST. 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku, KRS: 76547, na podstawie art.5ust.2ksh, ogłasza o utracie w dniu 25.02.2020r. przez FAMUR S.A. pozycji dominującej w FAMUR FAMAK S.A. oraz o osiągnięciu w dniu 25.02.2020r. przez TDJ EQUITY I Sp. z o.o. bezpośrednio pozycji dominującej w stosunku do FAMUR FAMAK S.A. w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.02.2020r. obniżenia kapitału zakładowego FAMUR FAMAK S.A. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia poniesionych strat, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, w rezultacie której TDJ EQUITY I Sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu FAMUR FAMAK S.A.

03.03.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MSIG

W dniu 25.02.2020 r. dokonano wpisu nr 91 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.02.2020R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KN W KATOWICACH, REP. A NR 732/2020, ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA 3. 270641528 4. 0000048716 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 102366240,00 ZŁ wpisać: 1. 102757196,80 ZŁ wykreślić: 3. 102366240 wpisać: 3. 321116240 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 0,32 ZŁ wykreślić: 5. 102366240,00 ZŁ wpisać: 5. 102757196,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 218750000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYPUŁA 2. ZDZISŁAW WŁADYSŁAW 3. 59062703875 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JAKUBOWSKI 2. TOMASZ DAMIAN 3. 64081300970

30.01.2020 R. – OGŁOSZENIE WPISU DOTYCZĄCEGO SPÓŁKI W MSiG (MSiG 20/2020 (5910), poz. 45013.)

W dniu 23.01.2020 r. dokonano wpisu nr 89 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. FAMUR FAMAK SPÓŁKA AKCYJNA GÓRNICTWO ODKRYWKOWE ODDZIAŁ W ZGORZELCU 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC 3. miejscowość ZGORZELEC ulica UL. FABRYCZNA nr domu 10A kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA